A² Networks respecteert de privacy van haar klanten, overige stakeholders, medewerkers en online bezoekers.

In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

A² Networks richt zich op alle op IP gebaseerde gebouwgebonden en klantspecifieke installaties. Om diensten aan klanten, partners en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen en hun belangen goed te kunnen behartigen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

1. Welke gegevens verwerkt A² Networks van u en wanneer?

Wij verwerken uw gegevens bij contact met A² Networks wanneer u:

Contactpersoon van een klant bent (geweest) bij A² Networks. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens: initialen, naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur), adres, (doorkies)telefoonnummer, e-mailadres, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier, e-mail of telefonisch). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw initialen en/of voornaam, achternaam en vraag.

2. Doel van de verwerking

A² Networks verwerkt persoonsgegevens als volgt:

  • Het aangaan en onderhouden van een relatie en optimaal kunnen bedienen van onze klanten en individuele medewerkers van deze bedrijven en het verbeteren van de dienstverlening, inclusief archief-analytische en onderzoeksdoeleinden.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  • Het versturen van offertes en service-gerichte informatie om onze klanten en overige stakeholders te informeren, te interesseren en te betrekken (via de contactpersoon van de klant).
3. Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de A² Networks opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richt-lijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor klanten en/of medewerkers hun diensten uitvoeren, waarbij afspraken vastgelegd zijn in verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de wettelijke regels.

4. Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. A² Networks treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Alle gegevens die u verstrekt aan A² Networks of plaatst op haar contactpagina van de website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Onze websites kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld door een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze websites. Dit betekent niet automatisch dat A² Networks verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door A² Networks zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

5. Recht van inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij binnen vier weken nadat u het verzoek heeft ingediend behandelen.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft hierover, of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.
Mail naar info@a2-networks.com of bel ons op: 0499 – 33 65 65

6. Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van A² Networks. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacy statement.
Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

A² Networks

De Maas 25
5684 PL Best
T. 0499 – 33 65 65
F. 0499 – 39 15 10
E. info@a2-networks.com
www.a2-networks.com